Γιατί πρέπει να λέμε Οκτώβριος και όχι Οκτώμβριος – Πού κρύβεται η απάντηση

Óôáãüíåò íåñïý "÷ôõðïýí" Ýíá ôñéáíôÜöõëëï êáôá ôçí äéÜñêåéá ôçò êáôáéãßäáò óôçí ðüëç ôùí ÔñéêÜëùí. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Το λάθος γίνεται γιατί ο κόσμος μπερδεύεται με το μήνες μήνες Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ωστόσο υπάρχει μία πολύ απλή εξήγηση για το γράμμα μ που δεν έχει ο μήνας Οκτώβριος.

 
Η απάντηση βρίσκεται στο ρωμαϊκό ημερολόγιο, το οποίο είχε 10 μήνες, με τους Ιανουάριο και Φεβρουάριο να προστίθενται αργότερα. Εκεί λοιπόν ο Οκτώβριος ήταν October χωρίς (m). Επομένως, αφού ο Οκτώβριος, ο μήνας που αλλάζει και η ώρα, δεν είχε μ στα λατινικά (October), δεν έχει, προφανώς, ούτε στα ελληνικά.

Το ρωμαϊκό ημερολόγιο στα λατινικά είχε 10 μήνες και τον Οκτώβριο

Martius (στον Άρη)
Aprilis (στην Αφροδίτη)
Maius (στη Μαία)
Junius (στην Ήρα)
Quintilis (πέμπτος)
Sextilis (έκτος)
September (έβδομος)
October (όγδοος)
November (ένατος)
December (δέκατος)

Πηγή: topontiki.gr