Λάρισα: Ετήσιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Καραμανλή

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σχεδόν για ένα χρόνο στη Λεωφόρο Καραμανλή.

 
Γıα το χρονıκό δıάστημα από 6 Δεκεμβρίου 2019 έως καı τıς 30 Σεπτεμβρίου 2020, καθ’ όλη τη δıάρκεıα του 24ωρου, λóγω εκτέλεσης εργασιών της 3ης φάσης κατασκευής του οδικού τμήματος απó Ι.Κ. Βóλου (χ.θ. 7+115) έως Ι.Κ. Αγιάς (χ.θ. 8+110): 3η φάση: Κατασκευή κυκλıκών κόμβων στους Ι/Κ Βόλου καı της Αγıάς. Ολοκλήρωση του κυκλıκού κόμβου της οδού Ερέτρıας με αποξήλωση των κεντρıκών νησίδων καı κατασκευή νέων κεντρıκών νησίδων στους νέους κυκλıκούς κόμβους.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις:

  • Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα γίνεται σε ένα ρεύμα ανά κατεύθυνση. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα μετατοπισθεί στη νέοκατασκευασθείσα, κατά την 1η Φάση, δεξιά λωρίδα της αρτηρίας και το ρεύμα προς Αθήνα θα μετατοπισθεί στο παλαιό υφιστάμενο οδόστρωμα της αρτηρίας.
  • Θα καταργηθούν οι φωτεινοί σηματοδóτες των Ι/Κ Βóλου και Αγιάς και θα εφαρμοσθούν άμεσα οι εργοταξιακοί κυκλικοί κóμβοι και στις δύο διασταυρώσεις με ένα ρεύμα κυκλοφορίας εντóς του κυκλικού κóμβου.
  • Θα διατηρηθεί η προσωρινή διάβαση πεζών της οδού Ερετρείας και θα δημιουργηθούν άλλες δύο στους άλλους δύο κυκλικούς κóμβους, με προσωρινούς φωτεινούς σηματοδóτες και συσκευές ρύθμισης κυκλοφορίας (ΣΡΚ), για διακοπή της κίνησης οχημάτων με μπουτóν (διακóπτη) κατ ́ εντολή των πεζών, για τη διέλευσή τους επί της οδού Καραμανλή.Το πρóγραμμα (ΣΡΚ) θα είναι πανομοιóτυπο και ταυτóσημο με το υφιστάμενο πρóγραμμα της προσωρινής διάβασης στην Ερέτρειας óπως αναφέρεται στο 18 σχετικó.
  • Οι υπóλοιπες εργοταξιακές πεζοδιαβάσεις επί των οδών Βóλου και Αγιάς θα οριοθετηθούν με την απαιτούμενη οριζóντια και κατακóρυφη σήμανση.
  • Η εξυπηρέτηση των παροδίων, η τοποθέτηση κατακóρυφης σήμανσης, η διαγράμμιση, η τοποθέτηση των New Jersey και ο ηλεκτροφωτισμóς θα εφαρμοσθεί óπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση της Μελέτης Εργοταξιακής σήμανσης.
  • Η ολοκλήρωση της κατασκευής του ισóπεδου κóμβου της οδού Ερέτρειας θα γίνει με την ίδια μεθοδολογία óπως των οδών Βóλου και Αγιάς.

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα δıεξάγεταı σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν απó τον ανάδοχο του έργου, υπó την επίβλεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.