Στην πλέον πολυπληθέστερη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Πραγματοποιήθηκε την 14.05.2019 στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζα Θεσσαλίας. Η παρουσία των συνεταίρων ήταν η πολυπληθέστερη από οποιοδήποτε άλλη φορά γεμίζοντας την αίθουσα και τους διαδρόμους. Η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση του 5ου θέματος των 400 μελών υπερκαλύφθηκε από τους 453 συνεταίρους που δήλωσαν τη συμμετοχή τους. Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Λάππας Αναστάσιος αφού έκανε μια μικρή αναδρομή της πορείας της Τράπεζας μέσα στην κρίση 2010-2019 τόνισε την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των assets με τρόπο ώστε η Τράπεζα στις 3 κρίσεις ρευστότητας και τις 3 κρίσεις κεφαλαιακής επάρκειας του Πιστωτικού Συστήματος στη χώρα, να μη χρειαστεί να στηριχθεί από το Δημόσιο και βεβαίως να μην έχει επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο ούτε με ένα ΕΥΡΩ.

Ταυτόχρονα ζήτησε από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης να εγκρίνουν τους όρους έκδοσης των δύο ομολόγων αλλά και τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μερίδας στα 25 ευρώ δίνοντας έτσι τα εργαλεία στη Διοίκηση και το Στελεχιακό Δυναμικό να προχωρήσουν στην ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων ώστε να διαχειριστούν με επιτυχία την εκτέλεση του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2019 – 2021.

Το Σχέδιο αυτό έχει εκπονηθεί με βάση τον Κανόνα πρόταση του Προέδρου 20/20 που το ανθρώπινο δυναμικό έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει και ο όποιος συνοψίζεται αύξηση των ενεργών τοκοφόρων χορηγήσεων κάθε χρόνο κατά 20εκ. ευρώ με ταυτόχρονη μείωση κατά 20εκ. ευρώ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Γενικός Διευθυντής κ. Βαρελάς Παναγιώτης αναλύοντας τους όρους της έκδοσης των δύο ομολόγων στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, αποφάσισε στη συνεδρίαση του της 971/30.10.2018 να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου αόριστης διάρκειας Η έκδοση θα λάβει χώρα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και το ομόλογο θα χρησιμοποιηθεί στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας ως πρόσθετο κεφάλαιο κατηγορίας 1.

Οι λόγοι που επιβάλουν την αύξηση είναι οι εξής:

 1. Διατήρηση του ισχυρού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας.
 2. Κάλυψη των επενδύσεων του επιχειρησιακού σχεδίου 2019-2020.
 3. Ισχυροποίηση της τράπεζας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου και των Κανόνων Εποπτείας.
 4. Επαρκής χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
 5. Βελτίωση κερδοφορίας της τράπεζας.

Τα χαρακτηριστικά του ομολόγου είναι τα εξής:

 • Είδος Ομολόγου: Μετατρέψιμο υπό κάποιες προϋποθέσεις σε συνεταιριστικές μερίδες (χρήση ως πρόσθετο κεφάλαιο κατηγορίας 1)
 • Προϋποθέσεις μετατροπής: α) Σε περίπτωση που τα κεφάλαια κοινών μετοχών της Τράπεζας μειωθούν κάτω από το όριο του 5,125% ή το ελάχιστο όριο που θα οριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, β) σε περίπτωση που η μετατροπή αυτή θα κριθεί απαραίτητη από την Τράπεζα της Ελλάδος
 • Ποσό ομολόγου: Έως 1.500.000 ευρώ. Σε περίπτωση υπερκάλυψης το    επιπλέον ποσό να είναι αποδεκτό μέχρι το ποσό που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Διάρκεια:           Αόριστη
 • Εκτοκισμός: Κάθε εξάμηνο. Η Τράπεζα μπορεί ανά πάσα στιγμή να μην καταβάλει τόκους για απεριόριστο χρονικό διάστημα και η μη καταβολή αυτή δεν θα συνιστά αθέτηση υποχρεώσεων της Τράπεζας για την πληρωμή τόκων των Ομολόγων των παρόντων όρων.
 • Επιτόκιο:
 • Πολλαπλότητα τίτλου: Πενήντα (50) χιλιάδες ευρώ
 • Πρόωρη εξόφληση: Μόνο στη ευχέρεια της Τράπεζας και σε περίπτωση που πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
 • Το ομόλογο απευθύνεται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητά από τη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδοτήσεων, για τον περαιτέρω χειρισμό του όλου θέματος και την υλοποίηση της απόφασης αυτής με δικαίωμα καθορισμού, του επιτοκίου, καθώς και των οποιωνδήποτε διαδικασιών, όρων και προϋποθέσεων απαιτούνται και σχετίζονται με την έκδοση και διάθεση του ομολόγου».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, αποφάσισε επίσης στη συνεδρίαση του της  971/30.10.2018 να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έκδοση επταετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Η έκδοση θα λάβει χώρα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και το ομόλογο θα χρησιμοποιηθεί στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας ως κεφάλαιο κατηγορίας 2.

Οι λόγοι που επιβάλουν την αύξηση είναι οι εξής:

 1. Διατήρηση του ισχυρού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας.
 2. Κάλυψη των επενδύσεων του επιχειρησιακού σχεδίου 2019-2020.
 3. Ισχυροποίηση της τράπεζας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου και των Κανόνων Εποπτείας.
 4. Επαρκής χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
 5. Βελτίωση κερδοφορίας της τράπεζας

Τα χαρακτηριστικά του ομολόγου είναι τα εξής:

 • Είδος Ομολόγου: Μειωμένης εξασφάλισης (χρήση ως κεφάλαιο κατηγορίας 2)
 • Ποσό ομολόγου: Έως 4.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση υπερκάλυψης το επιπλέον ποσό να είναι αποδεκτό.
 • Διάρκεια: Επτά (7) έτη
 • Εκτοκισμός: Κάθε εξάμηνο
 • Επιτόκιο:
 • Πολλαπλότητα τίτλου: Είκοσι (20) χιλιάδες ευρώ
 • Πρόωρη εξόφληση: Μόνο στη ευχέρεια της Τράπεζας και σε περίπτωση που πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητά από τη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδοτήσεων, για τον περαιτέρω χειρισμό του όλου θέματος και την υλοποίηση της απόφασης αυτής με δικαίωμα καθορισμού του επιτοκίου, καθώς και των οποιωνδήποτε διαδικασιών, όρων και προϋποθέσεων απαιτούνται και σχετίζονται με την έκδοση και διάθεση των ομολόγων».

Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας αναλύοντας το 3ο θέμα προσφοράς εταιρικών μερίδων σε ειδική τιμή ως ακολούθως:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την προσφορά εταιρικών μεριδίων σε ειδική τιμή σε συνδυασμό με τη μείωση της ονομαστικής τιμής της μερίδας στα 25 ευρώ από 36,69.

Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ενσωματώθηκαν στα κεφάλαια της Τράπεζας στον λογαριασμό αποτελέσματα εις νέο. Πρώτον κατά την αρχική εφαρμογή στο έτος 2015 και δεύτερον κατά τη χρήση 2018 με την ενσωμάτωση της διαφοράς προβλέψεων του προτύπου ΔΠΧΑ 9 από το ισχύον μέχρι το 2017 ΔΛΠ 39. Αποτέλεσμα των επιδράσεων αυτών είναι η λογιστική αξία της μερίδας να κυμαίνεται στα επίπεδα της ονομαστικής, παρά το αναμενόμενο θετικό αποτέλεσμα της χρήσης 2018.

Η μικρή διαφορά της ονομαστικής τιμή με τη λογιστική της αξία, δεν δίνει τη δυνατότητα προσφοράς μερίδων με ειδική τιμή που να είναι ελκυστική σε σχέση με τη λογιστική αξία, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες για άμεση και σημαντική εισροή συνεταιριστικού κεφαλαίου στην Τράπεζα.

Για το λόγο αυτό προτείνεται ο ορισμός της ονομαστικής τιμής της μερίδας στα 25 ευρώ. Το ποσό του συνεταιριστικού κεφαλαίου που θα μειωθεί, θα συμψηφιστεί με τα αποτελέσματα εις νέον της Τράπεζας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότηση να ορίσει την ειδική τιμή προσφοράς μερίδων της επόμενης αύξησης, σε ποσό μεταξύ της νέας ονομαστικής τιμής και της λογιστικής αξίας που θα προκύψει από τα αποτελέσματα της χρήσης 2018».

Η πρόεδρος της Συνέλευσης προχώρησε στην ψήφιση κατά σειρά των θεμάτων 1, 2, 3 και το σώμα τα ενέκρινε παμψηφεί.

Η πρόεδρος της Συνέλευσης ζήτησε την έγκριση των νέων μελών που έχουν εγγραφεί από της 13.07.2018 έως την 14.05.2019.

Το σώμα ενέκρινε παμψηφεί την εγγραφή 765 νέων μελών.

Τέλος, το σώμα ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση του Καταστατικού στο άρθρο 22 με την προσθήκη του εδαφίου 3,5 και την αντίστοιχη αναρίθμηση του εδαφίου 3,5 σε 3,6.

Το θέμα εισηγήθηκε η κα Κρομμύδα Βαγιάνα Υπεύθυνη της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας.

Κατά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης προβλήθηκε στους συνεταίρους το νέο διαφημιστικό  σποτ εταιρικής προβολής της Τράπεζας.

Κλείνοντας τις εργασίες της Συνέλευσης η πρόεδρος του σώματος έδωσε το λόγο στον πρόεδρο του ΔΣ κ. Λάππα Αναστάσιο ο οποίος αφού ευχαρίστησε θερμά το σώμα ανέφερε: «Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, η Τράπεζα να βγει από τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης πιο ΙΣΧΥΡΗ, πιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, πιο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ και πιο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Προηγούμενο άρθροEurovision 2019: Στο πρώτο μέρος του τελικού η Ελλάδα και η Κύπρος – Δες εικόνες από την press conference!
Επόμενο άρθρο2ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη IDFD